ساخت کمپین ایمیل تبلیغاتی

فرم ثبت سفارش ایمیل انبوه گروهی و هدفمند ایرانی

GET STARTED

صدور فاکتور و پرداخت…

فرستندهبرای ادامه سفارش این فیلد را تکمیل کنید

گام بعدی

تعداد

با حرکت دادن نوار بالا، تعداد ایمیل تبلیغاتی خود را انتخاب کنید.

تعداد [item-241_quantity] ارسال
مبلغ: [total]

برای ادامه سفارش این فیلد را تکمیل کنید

گام بعدی

زمان

تاریخ و ساعت ارسال تبلیغ خود را انتخاب کنید

برای ادامه سفارش این فیلد را تکمیل کنید

گام بعدی

طراحی

رنگ اول

رنگ دوم

رنگ های اصلی طراحی ایمیل را انتخاب کنید

آدرس سایتی که قصد تبلیغ دارید وارد کنید

برای ادامه سفارش این فیلد را تکمیل کنید

گام بعدی

لیست

برای ادامه سفارش این فیلد را تکمیل کنید

گام بعدی

پیش فاکتور

مبلغ نهایی قابل پرداخت:

پیش فاکتور

شرح خدمات توضیحات تعداد قیمت
تخفیف :
مبلغ کل :

ثبت نام و تکمیل پرداخت