درباره اتصال دامنه به پنل میلزیلا و تاثیر آن بر پیگیری گزارشات ایمیل بیشتر بدانید.

از امکانات اصلی پنل میلزیلا ثبت گزارش کلیک های انجام شده روی ایمیل ها است. برای ثبت گزارش ها میلزیلا لینک هایی در ایمیل های ارسالی باز نویسی می کند. دریافت کنندگان ایمیل هنگام کلیک روی لینک درون ایمیل از طریق لینک های بازنویسی شده به لینک اصلی هدایت می شوند و به این ترتیب گزارشات کلیک قابل ثبت است. دامنه مربوط به لینک های بازنویسی شده “tracking domain” نامیده می شوند. به صورت پیشفرض میلزیلا از یک آدرس به عنوان Tracking domain برای بازنویسی لینک ها استفاده میکند. میلزیلا این قابلیت را دارد که از دامنه خودتان به جای دامنه پیشفرض به عنوان tracking domain استفاده کنید.

 

 چرا باید از دامنه خودتان برای ثبت گزارش کلیک های انجام شده در ایمیل ها استفاده کنید؟

۱. با اضافه کردن دامنه خود توسط رکورد های SPF و DKIM، در هدر ایمیل های ارسالی و بازنویسی لینک ها، از آدرس دامنه شما استفاده می شود و دریافت کنندگان ایمیل هیچ اسمی از میلزیلا مشاهده نخواهند کرد.

 

۲. برای اجزای اصلی ایمیل مثل لینک لغو اشتراک از دامنه شما استفاده می شود نه از میلزیلا.

 

۳. به صورت پیش فرض Tracking domain میلزیلا برای کاربرانی زیادی به صورت اشتراکی استفاده می شود و این موضوع باعث می شود تا اعتبار ارسال شما و درواقع کیفیت ارسال های شما وابسته به فعالیت سایر کاربران میلزیلا باشد. استفاده از دامنه شخصی باعث بهبود اعتبار ارسال می شود که تاثیر مستقیم روی ارسال ایمیل ها به اینباکس دارد.

همچنین وجود دامنه شخصی شما به جای یک اسم واسط در ایمیل ها، باعث اطمینان بیشتر کاربران شما می گردد.

 

Find out more about Custom Tracking Domain and why should you use your own domain to track the links in your emails.

One of the basic features we offer is click tracking. To track those clicks, Elastic Email rewrites the links in your emails. The rewritten links will briefly direct the user through our system so the “click” can be registered. The domain that we use to rewrite the links is what we call a “tracking domain”. While we do have a default tracking domain that we can use to rewrite your links, we offer the ability to “white label” the tracking domain with your own domain.

Why should you use your own domain to track the links in your emails

۱. With proper SPF, DKIM, and a Tracking domain setup, your email headers and links will be completely “white labeled”. The recipient will not see any mention of Elastic Email in your emails.

۲. All the visible components of your emails such as the “View On The Web” and “Unsubscribe” tracking page URLs will use your domain and not Elastic Emails.

۳. Using your own domain for points 1 and 2 mean that you can easily build your own sender reputation. Our default tracking domains are shared among many customers. Your email delivery could be affected by other senders using the shared tracking domain. So, using your own domain will help you build your own sender reputation which can result in better overall delivery of your emails. The white-labeled emails also give your recipients confidence that they are in fact receiving the email from you and not someone pretending to be you.

۴. Elastic Email’s reputation monitoring guide system that is built into your account will automatically add 5 points to your score if you have this setup. While account reputation system is meant to be a guide only, this will add 5 points to it and help you maintain the 5-star rating.

۵. It is easy to set up. Similar to setting up SPF and DKIM, you will need to make an entry in your domain’s DNS Settings. If your domain, for example, was example.comthen you could set up a tracking domain such as email.example.com or tracking.google.com. Once you have decided on a prefix you will need to add a new CNAME record to your domain’s DNS settings for your chosen domain to point to api.elasticemail.com. By default, our system will look for “tracking” or “email”. If you have decided to use something else, just contact our support staff to have them manually verify your record. Full domain verification and setup info is available here.

دیدگاهتان را بنویسید