جزئیاتی درباره رکورد DMRC و معرفی یک ابزار ساخت این رکورد

رکورد دیمارک (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) یک پروتکل احراز هویت ایمیل است که ارجع تر از پروتکل های SPF و DKIM  ساخته شده است. رکورد های SPF و DKIM پیش نیاز های DKIM هستند. و باید قبل از DMARC اضافه شوند.

 

درباره DMARC بیشتر بدانید و ابزار ساخت DMARC پیشنهادی ما را امتحان کنید.

دیمارک به فرستنده ایمیل اجازه می دهد تا نشان دهد رکورد های SPF و DKIM تایید شده هستند و به گیرنده ایمیل دستور می دهد تا روش های تایید اعتبار (مثل ایمیل های اسپم) را برای بررسی ایمیل ها به کار نبرد.

همچنین دیمارک فقط مربوط به ایمیل های ارسالی شما از طریق میلزیلا نیست و روی بهبود کیفیت ارسال همه ایمیل های دامنه شما تاثیرگذار خواهد بود.

 

مرحله اول

Host/Name:_dmarc

Value:

http://v=DMARC1;p=none;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=

mailto:youremailaddress@yourdomain.com

مرحله دوم

هنگامی که دیگر گزارشات منفی دریافت نمی کنید پروتکل دیمارک خود را به حالت quarantine تغییر دهید تا به سرور های دیافت کننده ایمیل اعلام کنید که ایمیل های شما لزوما نامعتبر نیست و باید آن ها را از ورد به پوشه اسپم محافظت کنند.

Host/Name:_dmarc

Value:

http://v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.co

m;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

مرحله سوم

زمانی که همه ایمیل های ارسالی دامنه شما با رکورد های SPF و DKIM  معتبر هستند دیمارک خود را به حالت Reject تغییر دهید تا عدم تایید رکورد های SPF و DKIM توسط سرور های دریافت کننده و اسپم شدن ایمیل های شما، غیرقابل قبول باشد.

Host/Name:_dmarc

Value:

http://v=DMARC1;p=reject;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=

mailto:youremailaddress@yourdomain.com

*توجه: یک ایمیل اختصاصی برای قرار دادن در رکورد دیمارک در سرور خود بسازید (مثل report@yourdomain.com) تا ایمیل های ارسالی از این پروتکل را به راحتی و در هر زمان مشاهده کنید و تداخلی با ایمیل مارتینگ شما نداشته باشد.

 

برای مشاهده برچسب های محبوب قابل استفاده برای پروتکل دیمارک اینجا کلیک کنید.

 

In this post, we cover a few details about DMARC and invite you to try out our new DMARC GENERATOR tool.

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance is an email authentication protocol that is built on top of SPF and DKIM protocols. SPF and DKIM are prerequisites of DMARC and must be in place before setting up a DMARC policy.

Learn more about DMARC below or try the DMARC GENERATOR tool now

 

A DMARC policy allows a sender to indicate that their emails are signed by SPF and DKIM and tells a receiver what to do if neither of those authentication methods passes – such as junk or bounce the email. DMARC removes the guesswork from the receiver’s handling of these failed emails, limiting or eliminating the user’s exposure to potentially fraudulent & harmful emails. DMARC also provides a way for the email receiver to report back to the sender about emails that pass and/or fail DMARC evaluation.

Note there is no specific configuration needed in Elastic Email besides ensuring that your SPF and DKIM are both valid.  Further, a DMARC policy on your domain(s) will affect all of your email sending from that domain (not just the mail you are sending through Elastic Email) so you need to ensure you are using SPF and DKIM for all your email delivery.  For more information please click here.

The following are example DMARC TXT entries to set up on your domain(s) DNS.

Step 1 – Setup your DMARC policy to simply notify you of mail that is not passing SPF and DKIM

 Host/Name:_dmarc

Value:

v=DMARC1;p=none;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

Step 2 – When you are no longer receiving negative reports, change your DMARC policy to quarantine which will not necessarily bounce email, but indicate to the recipient server they should consider quarantining it (junk or spam folder).

Host/Name:_dmarc

Value: 

v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

Step 3 – When you are satisfied that you are validating all the email from your domain(s) with SPF and DKIM change the policy to reject which will bounce the emails that do not pass SPF and DKIM validation.

Host/Name:_dmarc

Value: 

v=DMARC1;p=reject;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

Please click here to view a list of the most popular tags available for your DMARC policy as above are only examples.

دیدگاهتان را بنویسید