همه ایمیل های تجاری ملزم به داشتن آدرس فیزیکی صحیح فرستنده هستند.

 

{accountaddress}

این یک برچسب ضروری است که اطلاعات فیزیکی ارسال کننده را فراخوانی می کند و باید در همه خبرنامه ها درج شده باشد. وجود این اطلاعات برای ارسال ایمیل های تجاری در سراسر جهان اجباری است.

اگر شما آدرس فیزیکی خود را در خبرنامه خود ارائه ندهید، معمولا میلزیلا به صورت اتوماتیک آدرس فیزیکی شما را در پایین خبرنامه و قبل از لینک لغو اشتراک جایگذاری می کند.

در صورتی که مایلید محل نمایش این اطلاعات را خودتان انتخاب کنید. هنگام ساخت خبرنامه از برچسب {accountaddress} استفاده کنید.

برای کنترل کامل اطلاعات فیزیکی در خبرنامه می توانید از برچسب های اختصاصی زیر استفاده کنید.

{accountfirstname}
{accountlastname}
OR
{accountcompany}

{accountaddress1}
accountaddress2} – optional}
{accountcity}
{accountstate}
{accountzip}
{accountcountry}
accountwebsite} – optional}

accountphone} – optional}

 

اطلاعات فیزیکی در تنظیمات حساب کاربری قابل ویرایش هستند. توجه داشته باشید این اطلاعات باید به صورت صحیح وارد شوند.

All email is required to have your profile’s physical address information.

{accountaddress}

This is a requirement of Elastic Email but it is also a requirement for most regulations around the world when sending commercial email.

If you do not provide a physical address in your mail Elastic Email may automatically include your profile physical address information at the very bottom of your email before the included unsubscribe link.

If you would like to customize the placement or formatting of this information you can use the merge tag {accountaddress}.

For complete formatting control you can also use the following individual merge tags instead:

{accountfirstname}
{accountlastname}
OR
{accountcompany}

{accountaddress1}
{accountaddress2} – optional
{accountcity}
{accountstate}
{accountzip}
{accountcountry}
{accountwebsite} – optional
{accountphone} – optional

For more information on merge tags please go here.

دیدگاهتان را بنویسید