به راحتی می توانید میلزیلا را به عنوان یک SMTP relay برای Ssmtp اضافه کنید. فایل etc/ssmtp/ssmtp.conf را ویرایش کرده و کد ها زیر را به آن اضافه کنید.

mailhub=smtp.elasticemail.com:587

AuthUser=elasticemailusername

AuthPass=elasticemailpassword

UseSTARTTLS=YES

تنظیمات جدید به زودی و با ارسال ایمیل بعدی از طریق ssmtp اعمال خواهد شد

Find out more about Elastic Email on SMTP relay for ssmtp.

Adding Elastic Email as an SMTP relay for ssmtp is easy. Edit/etc/ssmtp/ssmtp.confand add the following:

mailhub=smtp.elasticemail.com:587AuthUser=elasticemailusernameAuthPass=elasticemailpasswordUseSTARTTLS=YES

Your changes will come into effect as soon as the next message is sent via ssmtp.

دیدگاهتان را بنویسید