تنظیمات اس ام تی پی و ای پی آی پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا

نسخه دوم اطلاعات کامل HTTP API میلزیلا را در این صفحه مشاهده کنید.

API Key: کلید اِی پی آی شما، یک شناسه برای استفاده از پنل ایمیل میلزیلا بدون استفاده از رابط کاربری است. همچنین API Key رمز عبور شما در هنگام استفاده از SMTP Relay است.

Public Account ID: این شناسه به طور عمومی به عنوان شناسه جهانی منحصر به فرد (GUID) شما در فرم های اینترنتی و … عمل می کند. 

 

مدیریت API Keys

Change API Key: این گزینه یک کلید API جدید برای شما می سازد. اگر دو کلید API داشته باشید این امکان را دارید که یکی از آن ها را برای جایگذاری انتخاب کنید.

Add Second Key: این گزینه کلید API دوم را برای شما تولید می کند.

 

تنظیمات SMTP

تقریبا همه کاربران SMTP، سرور ها، سرویس های CMS و پلاگین ها می توانند برای تقویت ارسال ایمیل ها، از این تنظیمات برای اتصال به پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا استفاده کنند. همچنین می توانید برای اتصال به میلزیلا از افزونه های ما استفاده کنید.

 

Username: یوزر نیم اس ام تی پی شما همان ایمیل شما است که هنگام ورود به پنل میلزیلا وارد میکنید.

Password: پسورد SMTP شما همان  API Key شما است.

Server: می توانید از smtp.elasticemail.com یا smtp25.elasticemail.com استفاده کنید.

Port: میلزیلا پورت های زیر را برای اتصال پشتیبانی می کند:

۲۵, ۲۵۲۵, ۵۸۷, ۴۶۵

میلزیلا از اتصال های TLS و SSL پشتیبانی می کند. اطمینان حاصل کنید پورت اتصالی که استفاده می کنید در سرور تان باز است.

Postfix

اگر قصد دارید از Postfix استفاده کنید اطمینان حاصل کنید که سه خط پایین در تنظیمات Postix وجود داشته باشد:

smtp_sasl_auth_enable = yes

smtp_sasl_password_maps = static:yourusername:your api keytg

smtp_sasl_security_options = noanonymous

 

API and SMTP limits
 
API

۲۰ concurrent requests from single IP

Connection time-out = 600 seconds

 

SMTP

۲۰ concurrent requests from single IP

Single command timeout is 2 minutes

Multiple emails can be submitted in one session.

 

 

Your Elastic Email SMTP & API Settings.

HTTP API Settings

HTTP API Documentation Our complete version 2 API Documentation is here.

API Key Your API Key is a GUID and it is the key to your account when trying to gain access or make API calls while outside of the User Interface. Every API call and SMTP Relay connection will require this key. It is also your accounts SMTP Relay Password.

Public Account ID Your Public Account ID is publicly used the unique identifier in GUID format. It is used in Web Forms and Custom Branding integrations.

Manage API Keys

Change API Key This will generate a new API Key for your account. If you have two API Keys you will have the option to select which API Key you wish to replace.

Add Second Key This will generate a second API Key for your account.

SMTP Configuration

Almost all third party SMTP clients, Servers, CMSs, and Plugins will use these settings to connect and relay mail through your Elastic Email Account. We don’t know of any software that supports SMTP connections that do not work with Elastic Email, but there is a list of CMSs and Plugins that are designed to work specifically with Elastic Email.

Username Your Elastic Email Account SMTP Username is the same as your Elastic Email Account email address that you use to log in. However, you can also use your Elastic Email API Key as the Username. If you are using cram-md5 authentication you must supply the Email Address for the Username and your Elastic Email API Key for the Password.

Password Your SMTP Password is your API Key.

Server You can either use smtp.elasticemail.com or smtp25.elasticemail.com

Port We support the following connection ports:

۲۵, ۲۵۲۵, ۵۸۷, ۴۶۵

We support TLS and SSL connections. Make sure the connection port you are using is open on your own server.

Using Postfix? If you are configuring postfix as a local relay make sure you include the following three lines in your postfix configuration

smtp_sasl_auth_enable = yes

smtp_sasl_password_maps = static:yourusername:your api key

smtp_sasl_security_options = noanonymous

API and SMTP limits

API
۲۰ concurrent requests from single IP
Connection time-out = 600 seconds

SMTP
۲۰ concurrent requests from single IP
Single command timeout is 2 minutes
Multiple emails can be submitted in one session.

دیدگاهتان را بنویسید