آموزش گام به گام اضافه کردن سرور SMTP به Outlook 2016

ابتدا از منوی File و گزینه Account Settings در منوی باز شونده گزینه Account Settings را انتخاب کنید

پنجره تظیمات حساب کاربری به شکل زیر ظاهر می شود:

حسابی که ایمیل های شما از آن دریافت می شود را انتخاب کرده و روی دکمه “Change” کلیک کنید.

پنجره زیر نمایش داده خواهد شد. در قسمت Server Information نیاز به آدرس SMTP میلزیلا دارید. در قسمت Outgoing Mail Server باید عبارت smtp.elasticemail.com را وارد کنید و در بخش پایین برای نام کاربری آدرس ایمیل حساب کاربری میلزیلا و در قسمت رمز عبور API key موجود در حساب کاربری میلزیلا را وارد کنید.

روی گزینه More Settings کلیک کنید و اطلاعات را به صورت زیر وارد کنید.

(به یاد داشته باشید می توانید از پورت ۲۵ بدون امنیت یا ۵۸۷ با امنیت TLS استفاده کنید.)

در بخش outgoing Server گزینه ‘My outgoing server (SMTP) requires authentication’ را فعال کنید. روی  ‘Log on using’ کلیک کنید و نام حساب کاربری میلزیلا و رمز عبور (API key موجود در حساب کاربری میل‘Change Account’​زیلا) خود را وارد کنید. روی Ok کلیک کنید. به پنجره ‘Change Account’​ باز خواهید گشت.

سپس روی دکمه Next کلیک کنید تا در مرحله بعد، از انجام صحیح تنظیمات خود اطمینان حاصل کنید.

اگر تنظیمات را به درستی انجام داده باشید پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:

 

First, go to ‘File’ and then ‘Account Settings’ and click on ‘Account Settings’ from the drop-down option.

The ‘Account Settings’ window should appear as below:

Select the account you receive email through and click the ‘Change’ button.

The following ‘Change Account’ window will appear.  In the Server Information area, you will need to set Elastic Email’s SMTP address. In Outgoing Mail Server (SMTP), you will enter smtp.elasticemail.com and under Logon Information, please enter your Elastic Email username and password (API key from your account).

Next, click on the ‘More Settings’ button and enter the information as shown below.
(Keep in mind you can also use port 25 with no security or 587 with TLS security.)

Under the ‘Outgoing Server Tab’, check  ‘My outgoing server (SMTP) requires authentication’. Click ‘Log on using’ and enter your Elastic Email Username and Password (API key located on your account). Click ‘OK’. This will return you to the ‘Change Account’ window.

Once back on the Change Account screen, click ‘Next >’ to test that everything is setup correctly.

If everything checks out correctly, you should see this:

دیدگاهتان را بنویسید