تعرفه های اشتراک

مقایسه ابزار و امکانات پنل های ایمیل مارکتینگ

FREE
PRO
STARTUP
UNLIMIT
تعداد مشترک
۵۰۰۰ نفر
۵۰.۰۰۰ نفر
نامحدود
نامحدود
لیست مشترک
۱
۱
نامحدود
نامحدود
ارسال رایگان
۱۰۰۰
۵،۰۰۰
۱۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰۰
ارسال ساعتی
۵۰۰
۵،۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
مدت اشتراک
دایمی
ماهیانه
ماهیانه
ماهیانه
تخفیف
-
۲۰٪
۲۰٪
۵۰٪
تعرفه
رایگان برای همیشه
۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۰.۰۰۰ تومان
۴۹۰.۰۰۰ تومان