فرم ثبت نظرات مشتریان ایمیل ایران

با تکمیل این فرم خدمات بازاریابی ایمیلی ایران را به مخاطبین و بازدیدکنندگان سایت ما در قالب متن توصیفی دلخواه خود پیشنهاد دهید.
به پاس اشتراک دیدگاه شما مجموعه محترم، کوپن ارسال ۲۰.۰۰۰ ایمیل بیشتر به ارزش ۶۰۰ هزار تومان در کمپین بعدی شما لحاظ خواهد شد.
نام و نشان تجاری شما بهمراه لینک در سایت ما نمایش داده خواهند شد.