در پنل ایمیل میلزیلا هرکدام از ایمیل های ارسال شده و هرکدام از مخاطبین شما دو عنصر متفاوت هستند.

تفاوت بین یک ایمیل ارسال شده و یک مخاطب بسیار مهم است.

یک ایمیل یک پیام است که از سمت شما به یک مخاطب ارسال می شود و یک مخاطب یک آدرس ایمیل منحصر به فرد است که تاریخچه و اطاعات خاص خودش را دارد. در پنل ایمیل میلزیلا هر ایمیل ارسال شده یک عنصر منحصر به فرد است، حتی اگر محتوای یک پیام برای چند نفر ارسال شود هر ایمیل به عنوان یک واحد مستقل در نظر گرفته و ردیابی میشود.

با این حال وضعیت یک ایمیل و وضعیت یک مخاطب می تواند بسیار وابسته به همدیگر باشد.برای مثال اگر یک مخاطب وضعیت ایمیل “Invalid” (غیرفعال) داشته باشد باعث می شود که همه ایمیل های ارسالی به آن مخاطب “Suppressed” (منع) شود. یا وقتی وضعیت یک ایمیل ارسالی به “Unsubscribed” (لغو اشتراک) تغییر می کند، وضعیت مخاطب ایمیل هم به “Unsubscribed” تغییر خواهد کرد.

 

وضعیت تحویل ایمیل

هر ایمیل ارسال شده برای همیشه دارای یک وضعیت است در حالی که چند ایمیل ارسالی به یک مخاطب می تواند وضعیت های متفاوتی داشته باشد.

 

وضعیت مخاطب

هر آدرس ایمیل یک مخاطب در نظر گرفته می شود و به صورت جداگانه ردیابی می شود تا وضعتش مشخص شود. وضعیت یک مخاطب نقش بسیار مهمی در تحویل ایمیل به آن مخاطب دارد.

It is important to note the difference between an email and a contact. An email is a message itself which is sent TO a contact and a contact is a unique email address which has its own event history and log. Each email in the Elastic Email system is unique, even if the same content is sent to multiple contacts, each message is considered a stand-alone entity and is tracked as such.

However, the status of an email and the status of a contact can be very dependent on one another. For example, if a contact’s status is “Invalid”, then that will cause any emails to that contact to be “Suppressed”. And vice versa, if a status of an email is “Unsubscribed” then that will cause the status of the contact to also change to “Unsubscribed”.

Here are some helpful guides that provide details on email statuses and contact statuses.

Email Delivery Statuses

An email will only ever be in one status at any given time. But most emails will have several statuses over its life cycle. If an email bounce, it has a status of “Bounced”. But there are many different types of bounces and the Bounced Error Categories And Filters guide goes into detail on the different bounce categories and what they mean.

Contact Statuses

Each unique address is considered a “Contact”. Each contact is tracked individually and has its own status. The status of the contact plays an important role in the delivery of email to the contact.

دیدگاهتان را بنویسید