اطلاعات کاربران ایمیل خود را به روز نگه دارید. این کار به شما کمک میکند تا خبرنامه های ارسالی را برای هر مخاطب بیشتر و بیشتر شخصی سازی کنید.

با فراخوانی فیلد های زیر که در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا طراحی شده است می توانید مشخصات هر مخاطب را در خبرنامه های ارسالی درج کنید.

ایمیل: {email}

نام: {firstname}

نام خانوادگی: {lastname}

نام شرکت: {companyname}

شهر: {city}

استان: {state}

کشور: {country}

کد پستی: {zip}

تلفن: {phone}

تیتر: {title}

جنسیت: {gender}

تاریخ تولد: {birthdate}

 

ویرایش اطلاعات مخاطبین

برای ویرایش اطلاعات مخاطبین به صفحه لیست ایمیل پنل میلزیلا بروید.

می توانید یک یا چند لیست ایمیل و یا حتی فقط یک مخاطب را برای ویرایش اطلاعات انتخاب کنید.می توانید در کادر Search برای جستجوی ایمیل ها استفاده کنید. مطمئن شوید که لیست مخاطب مورد نظر را انتخاب کرده اید سپس روی Edit کلیک کنید.سپس روی More کلیک کنید تا همه فیلد های قابل استفاده را مشاهده کنید.سپس عملیات را ذخیره کنید.

 

Email – {email}

First Name – {firstname}

Last Name – {lastname}

Company Name – {companyname}

City – {city}

State/Province – {state}

Country – {country}

Postal Code – {zip}

Phone Number – {phone}

Title – {title}

Gender – {gender}

Birth Date – {birthdate}

Want to view the complete list of available merge fields? Learn more.

Edit Contact Info

To edit contact information start by going to the Contact Screen.
Find the list that contains the contact you wish to edit. Or select the All Contacts list and search for the contact in the search field.
You may only edit one contact at a time. Make sure you have the contact selected and click “Edit”. Then click “More” to show all available contact fields.
When you will be ready, click “Save”.

دیدگاهتان را بنویسید