سگمنت ها به شما این امکان را میدهد که از لیست ایمیل های خود، گروه های ایمیلی با معیار های خاص بسازید.

سگمنت ها گروه های پویا از  لیست ایمیل اصلی هستند شامل مشترکینی که معیار های مورد نظر شما را دارند.

ویدئو زیر یک مثال ساده برای ساخت سگمنت متصل به لیست و ذخیره آن در پنل است.

سگمنت یک ابزار بسیار قدرتمند است که به شما اجازه می دهد گروه های ایمیلی پیچیده با چندین معیار بسازید.

Segments are dynamic groupings of contacts. Only contacts that match the Query will be included in the segment.

Your account may have already had some default segments saved in your contacts. The video tutorial shows you how to make a couple of simple segments and save them to your account.

But, the segmentation tool is very powerful and will allow you to build very complex queries based on a wide range of criteria.

دیدگاهتان را بنویسید