معرفی کوتاه قسمت های مختلف صفحه کمپین در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا

۱. نام، تاریخ، زمان و وضعیت کلی کمپین های ارسال شده

۲.تعداد گیرندگان و وضعیت ایمیل های تحویل داده شده

۳. نمایش مختصر تعداد ایمیل های باز شده و کلیک شده و سایر گزارشات

۴.دسترسی به صفحه گزارش کامل برای هر کمپین

به طور کلی صفحه کمپین نقطه ای برای شروع ساخت یک کمپین و همچنین مشاهده نتایج کمپین های انجام شده است.

 

Campaign Name: نامی که برای کمپین خود در نظر گرفته اید.

Sent To: لیست دریافت کنندگان ایمیل که کمپین به آن ها ارسال شده.

Status: نمایش دهنده وضعیت کمپین که مشخص می کند کمپین در حال ارسال است، تکمیل شده و یا برای ارسال زمانبندی شد است.

Date: تاریخی که کمپین ارسال شده

Recipients: تعداد مخاطبینی که کمپین به آن ها ارسال شده

Delivered: تعداد ایمیل هایی که با موفقیت تحویل داده شده

Opened/Clicked: ایمیل های باز و کلیک شده

Bounced / Abuse / Unsub: ایمیل های نامعتبر، ایمیل هایی که لغو اشتراک کرده اند و مخاطبینی که شما را اسپم کرده اند.

 

 

Check out our short review of what you’ll find on your campaign screen.

A review of what you’ll find on your campaigns screen.

۱. The name, date sent and general status of your campaigns.

۲. The number of recipients and delivered status of your campaigns.

۳. A quick view of your opens, clicks and other statistics.

۴. Access your activity screen reports for each campaign.

Your Campaign Screen and List

Your campaign screen is a launching point for sending a campaign or scheduling one. It is also where you’ll go to see the list of campaigns you’ve sent and reviewed your results.

Campaign Name – this is what you called your campaign to reference it.

Sent To – this is the list of recipients (if you chose a specific one) that your campaign was delivered to.

Status – this is to let you know if the campaign is still running (active), future scheduled or complete.

Date – the date the campaign was sent.

Recipients – this is the number of intended contacts the campaign was sent to.

Delivered – this is the successful number of delivered emails, less bounces or invalid addresses.

Opened / Clicked – these percentages give you an overview of how your campaign performed.

Bounced / Abuse / Unsub – these numbers let you know what percentage of complaints, unsubscribes or bounces occurred.

دیدگاهتان را بنویسید