به راحتی می توانید یک کمپین ایمیل ارسال کنید، و بررسی کنید چه کسانی ایمیل کمپین را باز نکرده اند و یا چه کسانی روی لینک درون ایمیل کلیک نکرده اند. می توانید یک کمپین اختصاصی برای این افراد بسازید.

برای ساخت لیست ایمیل از کسانی که ایمیل یک کمپین را باز نکرده اند (یا روی لینک درون ایمیل کلیک نکرده اند) در صفحه کمپین روبروی کمپین مورد نظر گزینه “Create List” را انتخاب کنید.

نام لیست جدید را انتخاب کنید با استفاده از وضعیت های موجود لیست جدید را بسازید.

برای مثال اگر نیاز به مخاطبینی دارید که ایمیل کمپین را باز نکرده اند، گزینه Opened , Clicked, Bounced را غیر فعال کنید و فقط گزینه Sent را فعال بگذارید.

یا اگر نیاز به مخاطبینی دارید که ایمیل کمپین را باز کرده اند اما روی آن کلیک نکرده اند، فقط گزینه Opened را فعال کنید و سایر گزینه ها را غیر فعال کنید.

 

یک کمپین جدید بسازید و لیست جدیدی که ساخته اید را برای ارسال انتخاب کنید.

کمپین ایمیل خود را ارسال کنید!

You can easily send a campaign to those, who didn’t open or click your email! Find out how to do it properly with our simple video tutorial.

video

Go to your campaign screen and find the desired campaign with the non-openers (or non-clickers). From the far-right menu, click “create list”. Name your new list and select statuses of the contacts that should be included in it. For example, if you want the non-openers – leave the “opened” checkbox unchecked. If you want the openers, but non-clickers, check the “opened” checkbox, but leave the “clicked” unchecked, etc. 

Create a new campaign and select the newly created list as the audience.

 Send your campaign!

دیدگاهتان را بنویسید