چند راه برای انتخاب یک لیست خاص یا یک سگمنت برای ارسال کمپین ایمیل به آن وجود دارد.

فرض می کنیم شما از قبل یک لیست یا سگمنت ایمیل ساخته اید.(اگر هنوز نساخته اید در این آموزش نحوه این کار را بیاموزید)

 

۱. اگر قصد ارسال ایمیل با ابزار کمپین میلزیلا را دارید، کافی است لیست یا سگمنت مورد نظرتان را در قسمت “Send To” انتخاب کنید. متوانید یک یا چند و یا همه لیست ها و سگمنت های ایمیل خود را برای ارسال کمپین انتخاب کنید.

۲. اگر از طریق API ارسال خود را انجام می دهید از متد “Email_Send” استفاده کنید. می توانید لیست می توانید لیست یا سگمنت مورد نظر را با فراخوانی “lists” یا “segments” انتخاب کنید. می توانید با جدا کردن به وسیله کاما چند لیست یا سگمنت انتخاب کنید.برای انتخاب لیست همه ایمیل ها از “۰” استفاده کنید.

مهم! نام لیست یا سگمنت وارد شده نمی تواند دارای فضای خالی (space) باشد.

۳. اگر ارسال را از طریق SMTP انجام میدهید و قصد دارید یک لیست ایمیل یا سگمنت را برای ارسال انتخاب کنید، باید یکی از روش های زیر را دنبال کنید:

 

mylist@lists.elasticemail.com

یا

mysegment@segments.elasticemail.com

 

مهم! نام سکمنت یا لیست ایمیل وارد شده نمی تواند دارای فضای خالی (Space) باشد.

مهم! نرم افزاری که از آن استفاده می کنید (مثلا outlook) باید به پنل ایمیل میلزیلا به عنوان outbound متصل شده باشد.

 

There are few ways to choose a specific contact list or segment you want to send your campaign to. All of them are very simple.

In this section, we assume that you have already created a list or segment of contacts. If not, don’t worry, we’ve got it covered for you here.

۱. If you’re sending via Elastic Email’s campaign editor, just select the list or segment from the “SEND TO” box. You can select multiple or just send to “All Contacts”.

۲. If you’re sending via API using the “Email_Send” method, you can select the list or segment with a “lists” or “segments” call. You can select multiple by separating them with a comma or semicolon. If you want to send to “All Contacts”, use “0”.

Important! Existing list’s or segment names should NOT have any spaces in them.

۳. If you’re sending via SMTP and would like to email your list or segment, you can do do so in one of the following ways:

mylist@lists.elasticemail.com

or

mysegment@segments.elasticemail.com

Important! Existing lists or segment names should NOT have any spaces in them.

Important! This list-based email will only work if you submit the request to our SMTP server using your SMTP credentials. So your software (eg. Outlook) would need to be configured with Elastic Email as your outbound SMTP server.

All of these methods will queue your email for every recipient in that list or segment.

دیدگاهتان را بنویسید