ارسال ایمیل به لیست مخاطبین با ابزار کمپین بسیار ساده است.

به صفحه Campain رفته و گزینه Create Campain را انتخاب کنید.

یک لیست ایمیل انتخاب کنید.

یک خبرنامه انتخاب کنید

کمپین خود را ارسال کنید!

همچنن این امکان وجود دارد که برای کسب نتیجه بهتر، زمان ارسال را بهینه سازی کنید:

 

It is easy to send an email to your contact list with a campaign.

video

Navigate to your Campaigns Screen. Select Create Campaign.

Choose a contact list.

Chose a template.

Click Send!

It’s also possible to optimize the send time for better results:

video2

دیدگاهتان را بنویسید