ارسال کمپین هدفمند

ارسال انبوه خبرنامه ها به مشترکین خود را تنظیم کنید.

۱. انتخاب لیست

۲. انتخاب فرستنده

۳. انتخاب خبرنامه

۴. انتخاب زمان

به آسانی یک کمپین ایمیلی حرفه ای راه اندازی کنید.

با ابزار کمپین ساز به راحتی و با چند کلیک کمپین ایمیل خود را آماده ارسال کنید. ارسال خود را برای زمان دلخواه برنامه ریزی کنید. برای ارسال های خود از برنامه ریزی زمانی و هوشمند بهره ببرید و با انتخاب عملکرد مخاطبان ایمیل های خودکار بعدی را بفرستید.

تنظیم مشخصات فرستنده

همزمان با ساخت و ارسال هر کمپین ایمیلی، تنظیمات دلخواه فرستنده را برای مشترکین لیست های خود وارد نمایید.

  1. انتخاب عنوان خبرنامه
  2. انتخاب نام فرستنده
  3. انتخاب ایمیل ارسالی
  4. انتخاب ایمیل برگشتی
  5. انتخاب دامنه ارسال

با امکان زمانبندی هوشمند ارسال های خود را برنامه ریزی کنید.

زمانبندی ارسال کمپین ایمیل

بهترین ابزار ارسال ایمیل انبوه گروهی

مدیریت کامل بازاریابی ایمیلی شما

مشاهده و تایید کمپین ایمیل

شروع ایمیل مارکتینگ

راهکار ارزان و مدرن جذب مشتری برای کسب و کار شما